U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Sociale hulpverlening » OCMW van Schaarbeek » Voorstelling

Voorstelling

Adres Reyerslaan, 70 - 1030 Schaarbeek
Telefoon 02/240.30.80
Fax  02/240.35.57  
E-mail   Contact 
Voorzitster  Madame Decoux  

 

Het OCMW: «Solidariteit vlak bij u»

Iedereen kan in de loop van zijn leven het gevoel hebben dat zijn leven tot stilstand komt: verlies van een partner, een vriend, een groot verdriet dat vaak ook gepaard gaat met zware financiële problemen; verlies van werk zonder recht op werkloosheidsuitkering; verlies van een comfortabele woning met een redelijke huurprijs en onmogelijkheid om een ander te vinden op korte termijn; zwaar conflict met een ouder, een partner en noodzaak om het huis te verlaten; zware gezondheidsmoeilijkheden die het huishoudelijk budget ontwrichten; zware schuldenlast...

Het zijn stuk voor stuk toestanden die leiden tot onzekerheid en armoede, waardoor basisuitgaven voor huur, gas/elektriciteit, voeding, gezondheid, onmogelijk worden. Op dat moment bestaat er een openbare instelling die erop moet toezien dat iedereen de middelen krijgt om waardig te leven, dit wil zeggen zonder vernederende of onterende middelen te moeten aanwenden om de levensnoodzakelijke middelen te verkrijgen. Dit instelling is het OCMW: het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Elk jaar krijgen dan ook duizenden mensen steun van het OCMW.

De meest bekende opdracht van het OCMW is het toekennen van een sociale uitkering: het Leefloon, de vervanging van het Bestaansminimum of gelijkaardige steun. Het betreft financiële steun, waarmee mensen geacht worden aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen. Deze steun wordt toegekend na een sociaal onderzoek, dat uitgevoerd wordt door een maatschappelijk assistent, die nagaat of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Dit is één van de essentiële opdrachten van het OCMW, ook al is uit studies gebleken dat de uitkeringen onvoldoende zijn om te leven (625 euro voor een alleenstaande, 834 euro voor een gezin en 417 voor een samenwonende). Om die reden kan bijkomende steun toegekend worden: gezondheidskaart, tussenkomst in de Sibelga-facturen, huurwaarborg, enz.

Alhoewel deze financiële steun voor heel wat mensen die verder geen enkel bestaansmiddel hebben, levensbelangrijk is, reiken de opdrachten van het OCMW veel verder. De ambitie van het OCMW is ervoor te zorgen dat iedere man, iedere vrouw een plaats vindt in de maatschappij, kan deelnemen aan het maatschappelijke leven, dit via een job, een vrijwilligersengagement in een vereniging, een kunst- of cultureel project. Allemaal zijn wij op zoek naar erkenning, trots op waartoe wij in staat zijn. Ook de maatschappij heeft nood aan mannen en vrouwen die in staat zijn iets voor de gemeenschap te doen en zich daarvoor inzetten. Hiertoe is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met de capaciteiten en talenten van al wie zich tot het OCMW wendt. Het kan nooit de bedoeling zijn een project op te leggen, maar samen met de persoon in kwestie een project op te bouwen samen volgens zijn of haar mogelijkheden, capaciteiten en aspiraties.

Zo heeft het OCMW, naast de algemene sociale dienst die vaak de eerste is om iemand te ontvangen die zich tot het Centrum wendt, een pakket diensten uitgewerkt om iedereen de meest geschikte begeleiding en steun te verlenen.

SAMEN ZOEKEN NAAR EEN PROFESSIONELE ORIËNTATIE
Socioprofessionele oriëntatie en herinschakeling vormen een erg belangrijke opdracht van het OCMW. Speciaal hiervoor werd de dienst «DBI» opgericht. Op deze dienst zitten maatschappelijke werkers, die in samenwerking met de BGDA en andere partners, OCMW-rechthebbenden helpen bij het evalueren van hun vaardigheden, het uittekenen van een beroepsproject, het kiezen van de middelen om hun kennis en opleiding bij te schaven, en actief naar werk te zoeken. De dienst DBI zorgt er bovendien voor dat ongeveer 300 mensen per jaar werk vinden in verenigingen, privéondernemingen, andere openbare instellingen door toepassing van artikel 60, §7 van de organieke wet op de OCMW's.

LUISTEREN NAAR JONGEREN, BIJSTUREN VAN JONGEREN
Jongeren van 18 tot 25 die zich tot het Centrum richten, worden opgevangen door de dienst «Jeugdreferenten», die hen de eerste informatie versterkt over hun toestand en hun rechten en plichten. Vervolgens wordt individuele begeleiding voorgesteld, en op het geschikt ogenblik wordt contact opgenomen met de cel voor socioprofessionele inschakeling om de jongeren naar een specifieke opleiding of studie te loodsen, en hen te helpen bij het zoeken van werk.

TOT ONTPLOOIING KOMEN VIA CULTUUR, KUNST EN SPORT
Aan het maatschappelijk leven deelnemen, omvat meer dan alleen werken. Zo neemt ons Centrum sedert 2003, dankzij een fonds dat door de federale Staat aan de OCMW's toegekend wordt, initiatieven waardoor iedereen, ook mensen met weinig financiële middelen, toegang krijgt tot culturele evenementen, aan sport kan doen, kennis kan maken met de schatten van musea en steden... Via deze activiteiten kunnen mensen andere mensen ontmoeten, band leggen, uit zijn isolement treden, zich ontspannen en op die manier opnieuw zelfvertrouwen opbouwen door allerlei zaken te beleven, te bespreken en te delen. Diezelfde dienst ondersteunt ook kunstenaars via de financiering van materieel en door mee te werken aan de promotie van hun werk. Tot slot worden activiteiten en workshops georganiseerd om allerlei aspecten van de culturele en artistieke schepping in groep uit te diepen.

HUISVESTING VINDEN
Het is bekend, goede huisvesting vinden tegen een redelijke prijs wordt steeds moeilijker. Voor sommige mensen is die opdracht zo moeilijk dat zij het risico kopen dakloos te worden. De dienst «Huisvesting» is in volle expansie en helpt steuntrekkers bij het vinden van een dak boven hun hoofd. Deze dienst zorgt voor informatie over beschikbare woningen, bereidt mensen voor om de eigenaars te ontmoeten, verleent juridische bijstand en speelt soms de rol van bemiddelaar.

ZIJN BUDGET BEHEREN, STRIJDEN TEGEN DE SCHULDEN
Een klein budget beheren is geen makkelijke opdracht. In een consumptiemaatschappij zoals de onze vergt het heel wat wilskracht om te weerstaan aan de vele verlokkingen die elke wandeling door de stad met zich meebrengt. Maar dat probleem geldt niet alleen voor de laagste inkomens. Er zijn immers steeds meer mensen, zelfs met een voldoende tot zelfs royaal inkomen, die met schuldenproblemen zitten. Ook hier heeft het OCMW een taak om alle inwoners van de gemeente die met dergelijke problemen kampen, te helpen.

De Dienst «Schuldbemiddeling» zorgt daarom voor juridische advies en bijstand. Hij helpt mensen met hun schuldeisers een redelijk terugbetalingsplan te bedingen en de aangegane verbintenissen na te leven. De dienst organiseert ook informatievergaderingen over hoe mensen hun budget verantwoord en autonoom kunnen beheren.

Zo kan een ingenieur een analyse maken en technische hulp verlenen op het vlak van energieverbruik (water, gas, elektriciteit), een kostenpost die gelet op de recente actualiteit steeds zwaarder weegt in heel wat huishoudens.

BEGELEIDING VAN OUDEREN
De ouderen in onze Gemeente krijgen van ons Centrum bijzondere aandacht, en dit in vele opzichten.

Ouderen kunnen zich tot het OCMW wenden voor hulp en steun. Een dienst «Bejaarden» onthaalt mensen die nog thuis wonen en hulp nodig hebben: aanvulling op een te laag pensioen, hulp op gezondheidsvlak, maaltijden aan huis, gezinshulp...

Bejaarden en hun familie kunnen zich ook het Centrum richten wanneer zij niet langer thuis kunnen of willen wonen. Zij zullen opgevangen worden door de dienst «Huisvesting», die samen met hen de mogelijkheden zal bekijken voor huisvesting in een rusthuis of een service flat. Deze structuren kunnen al dan niet eigendom zijn van het OCMW zelf.

Het OCMW heeft zelf twee rusthuizen: het rusthuis Albert de Latour en de rust- en verzorgingstehuis La Cerisaie.

Het rusthuis Albert de Latour bevindt zich op een boogscheut van het Daillyplein, in de Thomas Vincottestraat. Meer dan 147 bejaarden van doorgaans meer dan 60 jaar wonen er in een modern en licht gebouw.

Het rust- en verzorgingstehuis La Cerisaie. Dit huis bevindt zich achter het CHU Brugmann en is bedoeld voor het huisvesten van afhankelijke en/of gedesoriënteerde bejaarden, die bij de handeling van het dagelijks leven hulp en verzorging nodig hebben. De instelling begeleidt ook terminale mensen door middel van palliatieve zorgen.

PLAATS VOOR KINDEREN
Er is ook een dienst «Gezin – Jeugd», die doorgedreven begeleiding organiseert voor kinderen, jongeren in moeilijkheden en voor gezinnen die hulp zoeken voor hun kinderen van 0 tot 18 jaar.

Vaak speelt deze dienst een ondersteunende rol voor ouders en kinderen die een moeilijke periode doormaken, en een bemiddelende rol bij conflicten. Samen met de jongeren en hun gezin proberen zij oplossingen te vinden voor de problemen, opdat deze niet zouden escaleren.

SAMENWERKING MET HET VERENIGINGSLEVEN
Sedert november 2004 maakt ons OCMW, na de oprichting van de Coördinatie van de Maatschappelijke werking, opnieuw werk van samenwerking met een groot aantal verenigingen die op maatschappelijk vlak in Schaarbeek actief zijn. Opzet is te komen tot gemeenschappelijke bezinning en overlegde acties, om zo samen tegen armoede en sociale uitsluiting te strijden.

EEN ADMINISTRATIE TEN DIENSTE VAN EENIEDER
Om een vlotte werking van alle aangeboden diensten te waarborgen, zien tal van administratieve krachten, naast de maatschappelijke werkers, toe op de uitvoering van de genomen beslissingen. Voorts staan andere diensten in voor het financieel beheer van het OCMW, het OCMW-personeel en voor het onderhoud van de gebouwen. Zoals de meeste administraties heeft het OCMW dus een departement Human resources, een Dienst Ontvangsten, een Dienst Financiën, een Technische dienst, een IT-Dienst, een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

In totaal telt het OCMW 460 personeelsleden. Alle personeel staat onder het gezag van een Secretaris, Dirk Kaekebeeke, en de activiteiten van het OCMW worden geleid door een Voorzitster (met een politiek mandaat dat vergelijkbaar is met dat van een schepen, Dominique Decoux.

Laatste wijziging: 03/06/2016

Naar boven